79 young stallions are selected for Leeuwarden

Ermelo 26 t/m 29 November-2012: After 4 days of inspections, 79 young (star) stallions got a ticket for the next round in Leeuwarden, held January 10th-2013. Following starstallions were selected:

 

Cat.nr. Hengst            Levensnr. Vader               MV           Stokm.          Verw.%

007 Haiko fan Dulve 201000356 Fabe 348 Doaitsen 420 1.67m 16,8

008 Gilbert af Wesselton 201001750 Fabe 348 Andries 415 1.64m 16,4

012 Hielke T. 201000487 Ielke 382 Beart 411 1.70m 16,8

016 Hidde fan Fjildsicht 201001912 Onne 376 Wikke 404 1.62m 17,6

017 Harm van 't Smitjesland 201003042 Onne 376 Jakob 302 1.61m 17,1

019 Gisolt fân der Byl 201004080 Onne 376 Jelmer 297 1.66m 17,8

020 Hotse van de Marne 201001929 Rindert 406 Nykle 309 1.61m 17,2

247 Dante N. 200900299 Beart 411 Mintse 384 1.65m 17,7

255 Doekle fan 'Bosksicht' 200904571 Doaitsen 420 Wicher 334 1.68m 17,4

257 Eabe fan 'e Homar 200900846 Haitse 425 Doaitsen 420 1.66m 17,8

263 Eise fan Hylpen 200904920 Maurits 437 Olof 315 1.63m 17,7

264 Elton von Westerau 200902039 Norbert 444 Teake 273 1.66m 16,9

266 Ferrari v.d. Terpen 200904338 Norbert 444 Abel 344 1.63m 17,8

267 Fokke G. 200905324 Norbert 444 Anton 343 1.65m 17,6

268 Double Trouele T.C.B. 200900934 Olgert 445 Jakob 302 1.63m 16,6

270 Fryso 200903499 Olgert 445 Doeke 287 1.64m 16,9

024 Hyppoliet van de Vaartkant 201003184 Tietse 428 Sape 381 1.61m 17,7

025 Hille A. 201000756 Tsjalke 397 Fetse 349 1.64m 17,8

027 Gijsbert 201001077 Tsjalke 397 Reitse 272 1.62m 18,3

031 Harmen van Diphoorn 201002033 Tsjalke 397 Folkert 353 1.62m 17,9

033 Ilus Wâldman 201003477 Tsjalke 397 Jasper 366 1.63m 17,9

035 Hercules oet Oale Kloosterveen 201001217 Tjalf 443 Brandus 345 1.63m 17,3

037 Gijs 201001888 Tjalf 443 Nammen 308 1.60m 16,6

041 Imre fan Groenestein 201001479 Beart 411 Sape 381 1.61m 17,3

042 Hylke fan Menum 201001356 Beart 411 Ulbert 390 1.63m 17,5

045 Giel 201002882 Beart 411 Brandus 345 1.63m 17,7

046 Gerard van de Botermaete 201005099 Beart 411 Onne 376 1.62m 17,8

051 Haiko van 't Oosterzand 201003370 Arjen 417 Lute 304 1.60m 16,7

061 Heinse B. 201000082 Bente 412 Anne 340 1.58m 17,2

064 Gauwe v.d. Oostkade 201000076 Beintse 418 Abe 346 1.61m 16,1

070 Hindrik fan Ryptsjerk 201000132 Aan 416 Rypke 321 1.62m 17,1

072 Inne Stal de Oergong 201000046 Eibert 419 Jurjen 303 1.62m 17,6

074 Hylke T. 201000243 Doaitsen 420 Remmelt 323 1.61m 17,5

075 Gerke fan Oostenburg 201000271 Doaitsen 420 Onne 376 1.6