The first round for approval Friesian stallions
have started in Ermelo!

Ermelo 30 november 2009; The Central Mareshow was only a month ago, now the young Friesian stallions are showing their best for the KFPS inspection in Ermelo. Here the first selection for Leeuwarden:

Cat Hengst vader moedesvader verwantschaps%
013 Wiechard fan Koartsweagen Tsjerk 328 Teunis 332 17,7
023 Watze K. Folkert 353 Brandus 345 18,3
307 Thys fan 'e Vesta Hoeve Lolke 371 Dirk 298 17,5
310 Tieleman van de Zonschate Onne 376 Feitse 293 18,0
313 Teake fan Groot Malckenhorst Mintse 384 Hearke 254 17,3
314 Teunes Rindert 406 Pike 316 17,7
315 Tjade fan Lutke Peinjum Rindert 406 Feitse 293 17,5
317 Ties D. van de Demro stables Rik 396 Fetse 349 17,7
320 Tiede Van Coudenburgh Tsjalke 397 Anton 343 17,2
321 Teade Tsjalke 397 Brandus 345 17,5
322 Theo fan de Tibsterwei Time 398 Olof 315 16,8
325 Thomas af Sjoeke Wobke 403 Teake 273 17,1
326 Tymon fan Bloemhof Beart 411 Ulke 338 17,2
332 Tjeerd 'van de Brink' Beart 411 Heinse 354 17,4
336 Tabe fan Kûkherne Andries 415 Anton 343 16,8
339 Tide Aan 416 Sierk 326 16,9
341 Urbanus van 't Soeskeshof Doaitsen 420 Fetse 349 17,3
345 Tjibbe v/d Broeklanden Fridse 423 Abe 346 16,6
353 Raviet Tsjalke 397 Brandus 345 17,1

Tuesday dec. 1st:

Cat Hengst Vader Moedersvader Verwantschaps%
030 Wilco B. Fetse 349 Olof 315 17.8
032 Wobbe fan 't Retershof Fetse 349 Otte 375 17.8
035 Wessel van de Woalderhoeve Fabe 348 Olof 315 16.7
037 Wytze K. Ielke 382 Olof 315 16.7
039 Ylberth K.V. Ielke 382 Brandus 345 16.7
040 Waeije fan 'e Hynsteblom Karel 370 Reitse 272 16.9
042 Willem fan 't Sou Karel 370 Tsjibbe 388 16.9
048 Waltman van de Smederij Jasper 366 Wypke 277 16.5
051 Wytze fan 'e Hameren Jasper 366 Leffert 306 17.5
054 Wybren van ASS. Maiko 373 Brandus 345 17.2
060 Yde fan StarKing Onne 376 Tsjerk 328 17.9
062 Wilson Onne 376 Maiko 373 17.6
064 Ysbrand Onne 376 Feitse 293 18.6
065 Wiard J.H. Onne 376 Rypke 321 17.6
066 Ynte Z. Onne 376 Sierk 326 17.8
072 Ypke van het Binnenveld Monte 378 Ids 300 16.6
078 Willem van Visser Rindert 406 Otte 375 17.3
079 Ytsen H. Rindert 406 Teunis 332 17.4
081 Walstra S. Rindert 406 Jakob 302 17.0
082 Wouter fan 'e Reuzepôle Rindert 406 Teunis 332 17.8
091 Wytse fan Klaeiterp Teeuwis 389 Jasper 366 17.5
102 Ybe van R. Ulbert 390 Oltman 317 17.8
103 Wessel fan Ikkerwâld Ulbert 390 Jakob 302 17.0
110 Warner fân it Pompeblêd Tsjalke 397 Fetse 349 17.7
116 Wybe van het Zeggeske Tsjalke 397 Sape 381 16.9
118 Ysbrand fan de Ketting Time 398 Anton 343 16.7
122 Wierd van Diphoorn Time 398 Sierk 326 16.8

 

And a photo-impression:

Holland-Friesians was very proud to see the 4 yr old star stallion Raviet (Tsjalke x Brandus) selected for Leeuwarden. Last year, Holland-Friesians sold Raviet to Santiago and Irina Baos Rodriguez in Andorra and we wish them lots of goodluck in January at the stallionshow in Leeuwarden!