Central Mareshow 2008
Onne daughter Renske van Diphoorn
Champion

Surpreme Champion Renske van Diphoorn (Onne x Sierk), also rewarded 'Kroon' predicate.

Reserve Champion 3 yr old Sophie L. (Beart x Brandus)

Reserve Champion older mares: Jitske fan it Hiem (Tsjalke x Oege Pref.)

Champion young mares: Tjarda fan Ychten (Doaitsen x Teunis)

The new Modelmares are:

Wietske O. (Anton x Nikolaas) -Voorl. Model

Afke fan ‘e Wigeri (Heinse x Hearke Pref.) - Model

Akky fan ‘e Boskranne (Heinse x Hearke Pref.) - Model

Feikje van de Slothoeve (Teunis x Olof) - Model

Famke Ineke B. (Sape x Djurre) - Model

Fardou fan Ychten (Folkert x Teunis) - Voorl. Model

Fokelien fan ‘e Drifte (Otte x Piter) - Model

Famke K. (Jasper x Rypke) - Model

Willemien fan ‘e Drifte (Heinse x Piter) - Voorl. Model

Fenna fan ‘t Alddjip (Anne x Djurre) - Voorl. Model

Fremer O. (Teunis x Nykle) - Voorl. Model

Dirkje Dopey v. W. (Lolke x Tjimme) - Voorl. Model

Trian van Ameland (Reyert x Oepke) - Voorl. Model.